راه اندازی Interrupt FIQ در LPC21xx

 

در این پروژه شما با نحوه راه اندازی اینتراپت با بالاترین اولویت FIQ آشنا می شوید.

با فعال کردن اینتراپت خارجی 1 خروجی های P1.16  تا P1.23  خاموش و روشن می شوند.

/* Language: C */
/* Compiler: Keil ARM V2.00b */
/* Oscillator frequency 12.000 Mhz */
#include <LPC21xx.H>
//declare FIQ ISR
void FIQ_Handler (void) __fiq;
void initFiq(void);
void main (void)
{
//Initilise the Fast interrupt source
initFiq();
//clear the LED pins
IOCLR1 = 0x00FF0000;
while(1)
{
; //Loop here forever
}
}
void FIQ_Handler (void) __fiq
{
//Set the LED pins
IOSET1 = 0x00FF0000;
//Clear the peripheral interrupt flag
EXTINT = 0x00000002;
}
void initFiq(void)
{
//Set the LED pins as outputs
IODIR1 = 0x00FF0000;
//Enable the EXTINT1 interrupt
PINSEL0 = 0x20000000;
//Enable a Vic Channel as FIQ
VICIntSelect = 0x00008000;
VICIntEnable = 0x00008000;
}

 

/ 0 نظر / 49 بازدید