راه اندازی کیبرد تلفنی به همراه LCD

#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <lcd.h>
#include <stdlib.h>
.equ __lcd_port=0x1b;
void main(void)
{
char s[6],i=0,x=16;
lcd_init(16);
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD=0xF0;
while (1)
{
 
itoa(x,s);
PORTD=0xf0;
//---ROW1---
PORTD.4=0;
delay_ms(7);
if(PIND.0==0) lcd_putchar('1');
if(PIND.1==0)lcd_putchar('2');
if(PIND.2==0) lcd_putchar('3');
PORTD.4=1;
//---ROW2---
PORTD.5=0;
delay_ms(7);
if(PIND.0==0) lcd_putchar('4');
if(PIND.1==0) lcd_putchar('5');
if(PIND.2==0) lcd_putchar('6');
PORTD.5=1;
//---ROW3---
PORTD.6=0;
delay_ms(7);
if(PIND.0==0) lcd_putchar('7');
if(PIND.1==0) lcd_putchar('8');
if(PIND.2==0) lcd_putchar('9');
PORTD.6=1;
//---ROW4---
PORTD.7=0;
delay_ms(7);
if(PIND.0==0) lcd_gotoxy(0,1);
if(PIND.1==0) lcd_putchar('0');
if(PIND.2==0) lcd_clear();
PORTD.7=1;
 
 
}
}
/ 0 نظر / 22 بازدید