پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

مبدل دیجیتال به آنالوگ DAC در میکروکنترلر ARM
 

در این پروژه داده های مربوط به 128 نقطه از یک موج سینوسی به ترتیب از جدول sinetable خوانده شده و توسط DAC به مقدار آنالوگ تبدیل می شود.


برای اطلاعات بیشتر   و سفارش برنامه ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com