پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

پروژه چراغ راهنمایی و رانندگی
 

در این پروژه بعد از 20 ثانیه چراغ قرمز خاموش ، چراغ زرد برای 2 ثانیه روشن و بعد از آن چراغ سبز برای 20 ثانیه روشن می شود و مجدد این پروسه اجرا می شود.


 

ramin.yousefi2@gmail.com