پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

ضرب کننده دو عدد 2 بیتی توسط نیم جمع کننده
 


در پروتئوس 7408 گیت AND و  7486 XOR  ،  

7SEG  

کلیدهای ورودی Logicstate   تولید صفر و یک