پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

کنترل دقیق موتورهای DC
 

در این پروژه با دو دکمه ی اول میزان سرعت موتور را تنظیم و با دکمه های راست و چپ جهت موتور را تعیین می کنیم . با زدن دکمه ی Brake موتور در لحظه خاموش می شود.


برای اطلاعات بیشتر و دریافت برنامه C و فایل پروتئوس ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com