پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

ارسال و دریافت DTMF
 

در این پروژه با آیسی MT8880 عمل ارسال و با آیسی MT8888 عمل دریافت را انجام می دهیم.

 


برای اطلاعات بیشتر و دریافت برنامه C  ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com