پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

ساخت ساعت با RTC داخلی میکرو
 

در این پروژه از RTC داخلی میکرو برای تولید پالس ساعت استفاده شده که در بسیاری از پروژه ها برای درگیر نبودن میکرو و آزادی عمل بیشتر برای دیگر برنامه ها از این سیستم استفاده می کنند.


برای اطلاعات بیشتر و دریافت فایل ها ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com