پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

چراغ چشمک زن
 

در این برنامه  پورت 0.21  را به عنوان یک چراغ چشمک زن انتخاب کردیم.


#include <LPC214x.H>
void wait (void) { /* wait function */
int d;
for (d = 0; d < 1000000; d++); /* only to delay for LED flashes */
}
int main (void) {
 
IODIR0 = 1<<21; /* P0.21 defined as Outputs */
while (1) { /* Loop forever */

/* Blink LED 0,1,2,3,4,5,6 */

IOSET0 = 1<<21; /* Turn on LED */
wait (); /* call wait function */
IOCLR0 = 1<<21; /* Turn off LED */
wait ();
}
}