پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

کنترل میزان چرخش step motor با ورودی کیبرد کامپیوتر
 

در این پروژه در ابتدا با وارد کردن عدد توسط کامپیوتر ،تعداد دورها را مشخص می کنید.با زدن دکمه Enter وارد قسمت جهت گردش می شود. بازدن دکمه های L  یا R به ترتیب چپگرد و راستگرد را تنظیم می کنیم.


برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com