پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

ساخت اسیلوسکوپ با استفاده از LCD گرافیکی
 

 

رنج اندازه گیری فرکانس  : 10Hz - 7.7 kHz

ویدئو  تست این پروژه را از آدرس زیر دانلود کنید :

http://cloud.zigur.com/public.php?service=files&t=babed2e2d2534a4e94c894f55329fa37&download


این بسته شامل دو پروژه اسیلوسکوپ می باشد. با نقشه های سخت افزاری بسیار مشابه.

ویدئو دومین پروژه را از آدرس زیر مشاهده کنید.

http://cloud.zigur.com/public.php?service=files&t=babed2e2d2534a4e94c894f55329fa37&download