پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

تابلو روان به کمک شیفت رجستر 74HC595
 


 ایمیل سفارش

ramin.yousefi2@gmail.com