پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

ارتباط دوطرفه با SPI
 

توسط دو کلید آدرس ، آدرس میکرو مورد نظر را وارد می کنیم و بعد قادر خواهید بود به صورت دوطرفه چه از طرف Master و چه از طرف Slave ارتباط برقرار کنید.


برای دریافت برنامه  و فایل پروتئوس به ما Email بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com