پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

ارتباط Master با Slaves با SPI AVR
 

با استفاده از ورودی داده اطلاعات را برای ارسال آماده می کنیم.

با استفاده از ورودی های آدرس ،آدرس slave مورد نظر را انتخاب .

و با دکمه start آن را می فرستیم.


#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <spi.h>
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{
char a;
a = PIND.0 + PIND.1 * 2;
if(a == 1)
{
PORTB.0 = 0;
PORTB.1 = PORTB.2 = 1;
}
else if(a == 2)
{
PORTB.1 = 0;
PORTB.0 = PORTB.2 = 1;
}
else if(a == 3)
{
PORTB.2 = 0;
PORTB.1 = PORTB.0 = 1;
}
spi(PINC);
}
void main(void)
{
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0xBF;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
GICR|=0x40;
MCUCR=0x02;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
SPCR=0x53;
SPSR=0x00;
#asm("sei")
while (1)
{
// Place your code here
}
}