پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

پروژه دماسنج LM35 با SPI AVR
 

در این پروژه از سیستم SPI AVR استفاده شده و دمای هر کدام از سنسورها را هر دوثانیه به دوثانیه دریافت کرده و نمایش می دهد. 


برای دریافت اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail..com