پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

رقص نور و مشابه سازی دیمر
 

 

 

توسط کلید ها می توانید سرعت ، مدهای مختلف رقص نور را کنترل و تغییر دهید. 

 

برای سفارش پروژه لطفا ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com