پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

ساعت و تقویم با ثانیه های LED
 

ساعت با بسکام

برای سفارش پروژه های خود لطفا ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com