پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

دماسنج گرافیکی با بسکام
 

دماسنج فانتزی

 

برای سفارش پروژه های خود لطفا ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com