پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

تابلو روان توسط آیسی های 74HC154 و 74LS373
 

تابلو روان

 

راه اندازی تابلو روان با استفاده از آیسی های  AT90S8535  ، 74HC154  ، 74LS373

برای سفارش پروژه های خود لطفا ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com