پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

نقشه شماتیک و PCB مدار شبیه سازی درب پارکینگ
 

مدار PCB

 

برای سفارش پروژه های خود لطفا ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com