پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

تابلوروان
 

در این پروژه  فلش به سمت راست حرکت کرده و از صفحه خارج شده دوباره وارد می شود.