پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

پروژه تایمر 2
 

 

در این پروژه هر 1 میلی ثانیه پایه OC0 میکرو atmega64 را مکمل می کنیم.