پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

پروژه تایمر 1
 

 

یک موج مربعی با چرخه کاری 50% روی پایه PORTB.0  با استفاده از تایمر 0

که با قرار دادن LED بر روی این پایه در طول یک سیکل روشن و سپس خاموش با تاخیر درست شده توسط تایمر 0