پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

شمارنده 0 تا 9999 با سون سگمنت 4 تایی
 

 

راه اندازی سون سگمنت 4 تایی چسبیده با کامپایلر بسکام به سفارش آقای محمد تقی عبادزاده

برای سفارش پروژه های خود لطفاً ایمیل بزنید.