پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

فاصله سنج و محاسبه حجم اجسام با آلتراسونیک
 

 

این پروژه به سفارش آقای کیانی تهیه گردیده است. در این پروژه هم فاصله های 3 سانتی متری تا 4 متری را قادر خواهید بود اندازه بزنید و همچنین هر جسمی را در مقابل آن قرار دهید ، حجم و اندازه آن را محاسبه و نمایش می دهد. 

میکروی مورد استفاده ATmega32  

زبان برنامه نویسی C

کامپایلر  Atmel Studio   می باشد.