پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

راه اندازی ساعت و تاریخ ماژول sim900
 

 

در این پروژه شما توسط کیبرد تلفنی به ترتیب سال ، ماه ، روز ، ساعت ، دقیقه و ثانیه  داخلی ماژول را تنظیم می کنیم. 

برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید.