پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

راه اندازی و تمرین با PWM AVR
 

به کمک دو کلید تعبیه شده در مدار می توانید فرکانس خروجی از پایه ی OC میکرو را کنترل کنید