پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

نقشه شماتیک و PCB مدار دماسنج دیجیتال
 

 

این طراحی به سفارش مریم تهیه و ارائه شد.

برای طراحی مدارهای خود توسط نرم افزار Altium Designer  لطفا ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com