پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

راه اندازی Interrupt FIQ در LPC21xx
 

 

در این پروژه شما با نحوه راه اندازی اینتراپت با بالاترین اولویت FIQ آشنا می شوید.

با فعال کردن اینتراپت خارجی 1 خروجی های P1.16  تا P1.23  خاموش و روشن می شوند.

/* Language: C */
/* Compiler: Keil ARM V2.00b */
/* Oscillator frequency 12.000 Mhz */
#include <LPC21xx.H>
//declare FIQ ISR
void FIQ_Handler (void) __fiq;
void initFiq(void);
void main (void)
{
//Initilise the Fast interrupt source
initFiq();
//clear the LED pins
IOCLR1 = 0x00FF0000;
while(1)
{
; //Loop here forever
}
}
void FIQ_Handler (void) __fiq
{
//Set the LED pins
IOSET1 = 0x00FF0000;
//Clear the peripheral interrupt flag
EXTINT = 0x00000002;
}
void initFiq(void)
{
//Set the LED pins as outputs
IODIR1 = 0x00FF0000;
//Enable the EXTINT1 interrupt
PINSEL0 = 0x20000000;
//Enable a Vic Channel as FIQ
VICIntSelect = 0x00008000;
VICIntEnable = 0x00008000;
}