پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

راه اندازی ماتریس 8*8 توسط 8051
 

 

در این پروژه تمامی اعداد از 0 تا 9 

و تمامی حروف انگلیسی چه به شکل بزرگ و چه کوچک به ترتیب تعریف شده پشت سر هم نمایش داده می شود.