پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

راه اندازی کیبرد تلفنی با سون سگمنت
 


#include <mega16.h>
#include <delay.h>
void main(void)
{
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
 
PORTD=0x00;
DDRD=0xF0;
DDRB=0xFf;
PORTB=0xff;
while (1)
{
 
 
 
 
 
PORTD=0xf0;
//---ROW1---
PORTD.4=0;
delay_ms(2);
if(PIND.0==0) PORTA=1;
if(PIND.1==0) PORTA=2;
if(PIND.2==0) PORTA=3;
PORTD.4=1;
//---ROW2---
PORTD.5=0;
delay_ms(2);
if(PIND.0==0) PORTA=4;
if(PIND.1==0) PORTA=5;
if(PIND.2==0) PORTA=6;
PORTD.5=1;
//---ROW3---
PORTD.6=0;
delay_ms(2);
if(PIND.0==0) PORTA=7;
if(PIND.1==0) PORTA=8;
if(PIND.2==0) PORTA=9;
PORTD.6=1;
//---ROW4---
PORTD.7=0;
delay_ms(2);
if(PIND.0==0) PORTA=10;
if(PIND.1==0) PORTA=0;
if(PIND.2==0) PORTA=11;
PORTD.7=1;
 
 
}
}