پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

ساعت و تقویم با RTC داخلی ARM
 

در این پروژه از رجیسترهای زیر استفاده شده .

Consolidated Time register 1

Real Time Clock (RTC)

Capture Control Register