پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

ساعت و تقویم با دو کلید برای تنظیم آنها
 

 

این پروژه به سفارش خانم نگار برای تکمیل پروژه شان تهیه و ارائه شد.

عملکرد مدار :با هر بار زدن کلید تنظیم به ترتیب ثانیه، دقیقه، ساعت، روز ، ماه، سال چشمک زن شده و آماده تنظیم با کلید UP می شوند.

 

برای سفارش پروژه های خود به ما ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com