پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

ساعت دیجیتالی با ATmega32
 


در این پروژه با استفاده از 6 سون سگمنت و قرار دادن وقفه های مختلف هم می توان از آن به عنوان ساعت استفاده کرد و هم به صورت کرنومتر.