پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

پروژه راه اندازی LCD کاراکتری با استفاده از کتابخانه های شرکت Atmel
 

این پروژه شامل کتابخانه های راه اندازی زیر می باشد.

ssc

Pio

Pmc

Lcd4bit

شما می توانید شماتیک راه اندازی سخت افزاری این پروژه را نیز از آدرس زیر دانلود کنید.

http://cloud.zigur.com/public.php?service=files&t=265fc477ebc388859f3a9fca71c027fa&download

برای اطلاعات بیشتر لطفا ایمیل بزنید:

Ramin.yousefi2@gmail.com