پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

راه اندازی سنسور دما و سنسور تشخیص نور
 

 

این پروژه به سفارش مجید دانشجوی کاردانی الکترونیک تهیه و ارائه گردیده است.