پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

ارتباط با پورت سریال کامپیوتر با میکروکنترلر ARM
 


در این پروژه از واحد USART میکرو در حالت آسنکرون برای ارتباط با پورت RS232 کامپیوتر استفاده شده.

در این پروژه اگر کلیدی از صفحه کلید میکروکنترلر را فشار دهید شماره کلید مربوطه به کامپیوتر ارسال می شود و اگر داده ای از کامپیوتر ارسال شود بر روی LCD میکروکنترلر نمایش داده می شود.

برای ارتباط با پورت سریال کامپیوتر می توانید از نرم افزار Termite و یا terminal استفاده کنید. در این ارتباط از نرخ انتقال 115200 ، 8 بیت اطلاعات ، 1 بیت توقف و بین توازن فرد استفاده شده است.

 

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت فایل ها ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com