پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

تولید موج سینوسی با ATmega32 و آیسی 0800DAC
 


آیسی Dac0800  یک مبدل دیجیتال به آنالوگ 8 بیتی می باشد.در این جا برای تولید 2 موج سینوسی ما از دو آیسی استفاده کرده ایم.

برای تولید موج سینوسی توسط آیسی های مبدل ما باید مقادیر متناظر با ولتاژ لحظه ای این موج را توسط میکروکنترلر ایجاد کرده و به آی سی مبدل بدهیم تا در خروجی موج سینوسی داشته باشیم.

البته به دلیل اینکه حداکثر این آیسی می تواند 256 حالت داشته باشد موج ما سینوسی کامل نیست اما بسیار شبیه است.

 

در این برنامه می توانید با زدن دکمه ی - دامنه را با تفاوت 20 درصدی از 1 تا 5 تعیین و با زدن دکمه ی + آن را اعمال کنید. با زدن دکمه = نیز می توانید مقادیر را پاک کنید.

 

 

ramin.yousefi2@gmail.com