پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

فیوزبیت ها در AVR

در فیوز بیت ها " 0 " به معنی برنامه ریزی شدن و " 1 " به معنی برنامه ریزی نشدن

 

OCDEN

برای سیستم اشکال زدایی داخل مداری

 

JTAGEN

فعال کردن رابط JTAG که بصورت پیش فرض فعال است.

 

SPIEN

قابلیت برنامه ریزی از طریق SPI   بصورت پیش فرض فعال است.

 

EESAVE

به هنگام پاک کردن میکرو ، حافظه EEPROM داخلی پاک نمی شود.

 

BOOTSZ0 , BOOTSZ1

انتخاب مقدار فضای حافظه BOOT

 

BOOTRST

انتخاب بردار RESET 

 

 

BODLEVEL

اگر برنامه ریزی نشود در صورتی که ولتاژ میکرو از 2.7 کمتر شود میکرو را به حالت ریست می برد ولی اگر برنامه ریزی شود از 4 ولت کمتر ریست می کند.

 

 

BODEN

فعال کردن واحد BROWN - OUT

 

CKSEL0..3

انتخاب منبع کلاک داخلی

 

CKOPT

انتخاب پالس ساعت نوسان ساز

 

SUT0..1

تعیین زمان startup

 

WDTON

تایمر نگهبان همیشه روشن می ماند.

 

RSTDISBL

پایه reset میکرو را تبدیل به پایه ورودی خروجی می کند و دیگر نمی توان با سیستم SPI میکرو را برنامه ریزی کرد.

 

CKDIV8

فرکانس پالس ساعت سیستم را بر هشت تقسیم می کند.

 

CKOUT

پالس ساعت را بر روی پایه PORTB.0 فعال کرده .

 

SELFPRGEN

میکرو می تواند به بخش BOOT از حافظه برنامه رفته و خودش را برنامه ریزی کند.

 

 

DWEN

سیستم اشکال زدایی داخلی مدار فعال می شود.

 

 

M103C

در میکرو های مشابه با ATmega 103 وجود دارد مثل ATmega128 که با فعال کردن آن تبدیل به ATmega 103 می شود.

 

M161C      S8515C      S8535C

مشابه M103C  بوده با این تفاوت که میکرو را به  AT90s8535 ، AT90s8515  ،  ATmega 16  میکنند.