پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

BASCOM

$regfile = "m16def.dat"                                     تعریف میکرو

$crystal = 1000000                                             تعریف کریستال

$lib "glcdKS108.lbx"                 تعریف LCD گرافیکی

$include "font8x8.font"                  تعریف فونت

Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portd , Controlport = Portc , Ce = 3 ,_
تعریف ال سی دی گرافیکی Ce2 = 4 , Cd= 0 , Rd = 1 , Reset = 6 , Enable = 2
 
 متن یا کاراکتر را در نقطه دلخواه نمایش می دهیم . : Locate x , y
 
فقط قسمت clsgraph فقط متن و با cls text پاك می شود با lcd با این دستور همه : Cls
گرافیکی پاك می شود
 
 
: pset x , y , value دستور


روشن و به ازاي value= به ازاي 255 x,y این دستور یک پیکسل را در مختصات
خاموش می کند .مانند : value=0
Pset 10 , 23 , 255
: Line (x0,y0) – (x1,y1) , color دستور
پیکسل پایان خط (x1,y پیکسل شروع خط و( 1 (x0,y کشید ، که ( 0 Lcd با این دستور می توان یک خط در
خط با رنگ مشکی رسم خواهد کرد . color= است و 255
128 داریم لذا اگر بخواهیم مستطیلی بکشیم به همراه قطر هاي آن * با ابعاد 64 Lcd فر ض کنید یک
خواهیم داشت :
Line(0 , 0) -(127 , 63) , 255
Line(0 , 0) -(127 , 0) , 255
.Line(0 , 0) -(0 , 63) , 255
Line(127 , 0) -(127 , 63) , 255
Line(0 , 63) -(127 , 63) , 255
: Circle (x0,y0) , radius , color دستور
radius مرکز دایره را مشخص می کند و (x0,y کشید . ( 0 lcd با این دستور می توان یک دایره بر روي
طراحی با رنگ color= دایره با رنگ مشکی کشیده می شودو 0 color= شعاع دایره می باشد و 255
سفید صورت می گیرد .
: SHOWPICE x , y , lable دستور
مختصاي است که می خواهیم تصویر y و X . گرافیکی نمایش می دهد lcd این دستور یک عکس را روي
نام بر چسبی است که تصویر در آن قرار می گیرد . مثال : Lable در آن نمایش یابد و

$bgf "03.bgf"
کنید لذا براي این کار می توان از دستور زیر استفاده کرد : Invert نکته : گاهی لازم است که عکس خود را
Showpic x , y , Lable , 1