پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

علامت مربع درجه حرارت برای LCD کاراکتری

کد 223 از کدهای اسکی را باید وارد کنید .

 

sprintf(str," %cC",223);
lcd_puts(str);