پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

Arduino چیست؟

سایت های مرتبط

http://arduino.ir/

http://www.gooyait.com/1390/10/25/what-is-arduino.html

 

 

 CUBIE

 

 

RASPBERRY