پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

انکودر چیست؟ وکاربرد انکودر ها

اصطلاح رمز گذار (انکودر) به المانی اطلاق می گردد که خروجی دیجیتالی در اثر جا به جایی زاویه ای یا خطی تولید کند.

انکودر ها سه دسته اند:

1- انکودر نسبی:  در این تکنیک یک گیرنده وفرستنده مادون قرمز در دو طرف کد دیسک قرار میگیرد.

در این نوع از انکودرها صرفا موقعیت نسبی جسم چرخنده نسبت به موقعیت اولیه اندازه گیری می شود

و نمی توان جهت چرخش را مشخص کرد.

2- انکودر افزایشی:  از دو فرستنده وگیرنده مادون قرمز در دو طرف کد دیسک با فاصله مشخص استفاده میشود

بنابراین با چرخش چرخ ما دو پالس خروجی داریم که با یکدیگر اختلاف فاز دارند و بر اساس آن میتوان جهت

چرخش را مشخص نمود.

3- انکودر مطلق:  در این نوع انکودرها از یک صفحه شفاف استفاده میشود که بخشهای خاصی از آن سیاه

شده اند و از چندین فرستنده،گیرنده استفاده میشود.در هر لحظه تعدادی از این گیرنده ها صفر وبرخی یک را

نشان می دهند بدین ترتیب یک عدد باینری می دهدکه زاویه 0 تا 360 درجه را می توان محاسبه کرد.

اینکودرها در انواع یک سیگنال ،دو سیگنال، سه سیگنال و شش سیگنال ساخته می شود.

نوع 6 سیگنال تشکیل شده از سیگنالهای A و B و Z.

سه سیگنال بعدی سیگنال های متمم A و B وZ هستندکه این سیگنالها دقیقا مخالف سیگنال های A و B وZ

عمل می کنند.به این ترتیب که وقتی سیگنال A در سطح منطقی یک قرار دارد سیگنال متمم Aدر سطح منطقی

صفر قرار میگیرد.عملکرد سیگنال های "B" و "Z" همانند سیگنال A  است.

کاربرد انکودر ها:

1- در تعیین موقعیت

به راحتی تمام ،با شمارش تعداد پالس های A ، می توان دریافت که شفت چه میزان جابجا شده است.

2- در تعیین سرعت

برای اینکار اگر فرض کنیم انکودری داریم با Nppr ،کافیست در یک بازه زمانی کوچک Tثانیه ای تعداد پالس های

خروجی Aرا شمارش کنیم(M)  (ثانیه) M           T  (پالس)

                                                                                            (ثانیه)   60                

                    x= 60 *M/T

 

                                                                                                  

                  (دور) 1                   N (پالس)

                 60M/T                         W

       W= 60M/TN (دور بر دقیقه)