پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

موتور چپ گرد راستگرد با شیفت رجیستر
 

این پروژه به درخواست آقای امیرحسین عصمتی تهیه گردید.

در این پروژه با کمک شیفت رجیستر و میکرو ATmega16  یک موتور را با یک کلید چپ گرد و با کلیدی دیگر راست گرد می کنیم.

کامپایلر کدویژن ، زبان C  شبیه سازی با پروتئوس 

برای سفارش پروژه های خود لطفا ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com