پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

پروژه ساخت جواستیک با avr
 

 

در این پروژه با استفاده از چهار کلید کنترل نشانه روی LCD گرافیکی را بدست بگیرید.

ramin.yousefi2@gmail.com

برای سفارش پروژه های خود لطفا ایمیل بزنید.