پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

کنترلر دما به همراه ساعت و تقویم
 

 

این پروژه به سفارش خانم نگار تهیه شده.

شرح پروژه به صورت زیر است:

ساعت و تقویم به صورت عادی نمایش داده شده. با فشردن دکمه ی دما ، دمای فعلی به
 شما نشان داده خواهد شد.

اگر دما کمتر از 16 درجه باشد هیتر ما که یک LED قرمز رنگ است روشن می شود.

اگر دما بین 16 تا 25 باشد هم هیتر و هم کولر که موتور DC می باشد خاموش هستند.

اگر دما بین 25 تا 30 باشد کولر با دور کند شروع به کار کرده.

اگر دما بیش از 30 درجه شود کولر با دور تند شروع به کار می کند.

 
 
تابلو روان با بسکام
 

 

$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 1000000
Config Porta = Output
Config Portb = Output
Config Portc = Output
Config Portd = Output
Dim Scan As Byte
Dim I As Word
Dim Refresh As Byte
Dim T As Byte
Dim B As Byte
Dim D As Word
Dim U As Word
Dim S As Word
Dim M As Word
Dim E As Word
Dim A As Word
Do
'''
'''------------------------->>>>
'''
For S = 0 To 128
E = S + 7
For Refresh = 1 To 4
Scan = &H01
For I = S To E
For B = 0 To 3
D = B * 8
D = D + I
Portd = Lookup(d , Matn1)
Portb = 2 ^ B
Portb = 0
Next B
Porta = Scan
Rotate Scan , Left , 1
Waitms 2
Porta = 0
Next I
Next Refresh
Next S
'
'<<<<<<<<------------------------
'
For S = 0 To 208
M = 208 - S
E = M + 7
For Refresh = 1 To 4
Scan = &H01
For I = M To E
For B = 0 To 2
D = B * 8
D = D + I
Portd = Lookup(d , Matn2)
Portb = 2 ^ B
Portb = 0
Next B
Porta = Scan
Rotate Scan , Left , 1
Waitms 2
Porta = 0
Next I
Next Refresh
Next S
'''''''''''''''''
''' fasele ''''
'''''''''''''''''
For S = 0 To 40
E = S + 7
For Refresh = 1 To 4
Scan = &H01
For I = S To E
For B = 0 To 2
D = B * 8
D = D + I
Portd = Lookup(d , Matn3)
Portb = 2 ^ B
Portb = 0
Next B
Porta = Scan
Rotate Scan , Left , 1
Waitms 2
Porta = 0
Next I
Next Refresh
Next S
Loop
End
Matn1:
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &HFC , &HFE , &H06 , &H1C , &H06 , &HFE , &HFC , &H00
Data &HFC , &HFE , &H06 , &H1C , &H06 , &HFE , &HFC , &H00
Data &HFC , &HFE , &H06 , &H1C , &H06 , &HFE , &HFC , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H06 , &H06 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H82 , &HFE , &HFE , &H92 , &HBA , &H82 , &HC6 , &H00
Data &H82 , &HFE , &HFE , &H82 , &H02 , &H06 , &H0E , &H00
Data &H82 , &HFE , &HFE , &H92 , &HBA , &H82 , &HC6 , &H00
Data &H38 , &H7C , &HC6 , &H82 , &H82 , &HC6 , &H44 , &H00
Data &H18 , &H38 , &H68 , &HCA , &HFE , &HFE , &H0A , &H00
Data &HFC , &HFE , &H02 , &H02 , &H02 , &HFE , &HFC , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H06 , &H06 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H82 , &HFE , &HFE , &H82 , &H00 , &H00
Data &H82 , &HFE , &HFE , &H90 , &H98 , &HFE , &H66 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Matn2:
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H08 , &H48 , &H48 , &H28 , &H10
Data &H08 , &H08 , &H08 , &H0A , &H0A , &H08 , &H08 , &H30
Data &H00 , &H00 , &H00 , &HF8 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H38 , &H28 , &H18
Data &H08 , &H08 , &H08 , &H48 , &H08 , &H48 , &H08 , &H30
Data &H08 , &H08 , &H08 , &H10 , &H08 , &H10 , &H08 , &H10
Data &H00 , &H00 , &H00 , &HF8 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H01 , &H39 , &H2A , &H1C
Data &H08 , &H08 , &H88 , &H28 , &H48 , &H48 , &H28 , &H10
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &HF0 , &H08 , &H08 , &H08 , &H08
Data &H08 , &H08 , &H08 , &H08 , &H08 , &H14 , &H14 , &H08
Data &H08 , &H08 , &H08 , &H10 , &H48 , &H90 , &H48 , &H10
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H38 , &H28 , &H18
Data &H08 , &H08 , &H08 , &H2A , &H49 , &H4A , &H28 , &H10
Data &H08 , &H08 , &H08 , &H08 , &H48 , &H08 , &H08 , &H30
Data &H00 , &H40 , &H80 , &HB8 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Matn3:
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 '
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00                                                                                                                                                                                                                                                                          تابلو روان با بسکام   
$regfile = "M32def.dat"
$crystal = 8000000
Dim Row As Byte
Dim Scan As Byte
Dim I As Integer
Dim X0 As Byte
Dim Y0 As Byte
Dim X1 As Byte
Dim Y1 As Byte
Dim X2 As Byte
Dim Y2 As Byte
Dim X3 As Byte
Dim Y3 As Byte
Dim X As Integer
Dim Y As Integer
Config Porta = Output
Config Portc = Output
Config Portd = Output
Config Portb = Output
Reset Porta.7
Y = 0
Do
''''''''''''''''''''''''''''
For Y = 0 To 65 ''''number of shift text'''' if speed less then 50 moovig is defeated
X0 = 0 ''''''''''''''''''''''''''''
Y0 = 7
X1 = 8
Y1 = 15
X2 = 16
Y2 = 23
X3 = 24
Y3 = 31
X0 = X0 + Y 'adding to coloumn for moving (chanching the coloumn)
Y0 = Y0 + Y
X1 = X1 + Y
Y1 = Y1 + Y
X2 = X2 + Y
Y2 = Y2 + Y
X3 = X3 + Y
Y3 = Y3 + Y
''''''''''''''''''
For I = 1 To 50 'speed moving text'
''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Set Portc.3 'when the text is gharashmish you should change number of set lach'''''''
Reset Portc.1 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Reset Portc.2
Reset Portc.0
Scan = &B11111110
For Row = X0 To Y0
Portb = Scan
Rotate Scan , Left
Portd = Lookup(row , Gelayof)
Waitus 200
Portd = 0
Next Row
Reset Portc.0
Set Portc.2
Reset Portc.1
Reset Portc.3
Scan = &B11111110
For Row = X1 To Y1
Portb = Scan
Rotate Scan , Left
Portd = Lookup(row , Gelayof)
Waitus 200
Portd = 0
Next Row
Reset Portc.0
Reset Portc.2
Set Portc.1
Reset Portc.3
Scan = &B11111110
For Row = X2 To Y2
Portb = Scan
Rotate Scan , Left
Portd = Lookup(row , Gelayof)
Waitus 200
Portd = 0
Next Row
Reset Portc.3
Reset Portc.1
Reset Portc.2
Set Portc.0
Scan = &B11111110
For Row = X3 To Y3
Portb = Scan
Rotate Scan , Left
Portd = Lookup(row , Gelayof)
Waitus 200
Portd = 0
Next Row
Next I
Next X
Loop
End
' data for disply on led arrey
Gelayof:
Data &B00000000 'space
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000 'space
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000 'space
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000 'space
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000 'ب
Data &B00000000
Data &H18
Data &HA
Data &H8
Data &H18 ' ن
Data &H48
Data &H8
Data &H8
Data &HF8
Data &B00000000
Data &H18 'م
Data &H28
Data &H18
Data &H8
Data &H7
Data &B00000000 'space
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &H8 'خ
Data &H18
Data &H28
Data &H28
Data &H88
Data &H8 'د
Data &H8
Data &HC
Data &H12
Data &H2
Data &B00000000
Data &HF8
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000 'space
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000 'space
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000 'space
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
Data &B00000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
دماسنج با 8051
 

برنامه به زبان بیسیک و با کامپایلر بسکام 8051 نوشته شده است.


 
 
ساعت و تاریخ با فونت فارسی با امکان تنظیم آنها بر روی LCD گرافیکی
 

 

این پروژه به سفارش آقای پارسا تهیه شد.


 
 
کنترل از راه دور وسایل خانه
 

 

در این پروژه شما می توانید با استفاده از ماژول های RF یک ریموت کنترل درست کرده و با قرار دادن رله به جای LED ها و وصل کردن آنها به وسایل برقی مثل کلید خاموش و روشن کولر ، تند و کند کولر ، آب کولر و....  از راه دور آن را کنترل کنید.

در این جا با هر شماره شما می توانید یک لامپ را روشن و با همان کلید آن را خاموش کنید.


 
 
GSM sim 900
 

 

این پروژه شامل بیش از 10 مقاله آموزشی به همراه برنامه کامل ارتباط دو طرفه از طریق سیم کارت می باشد.

در این پروژه با موارد زیر آشنا می شوید:

1- آشنایی باGSM Modemو نحوه ارتباط آن با میکروکنترلر

2- ارسال اطلاعات از طریق شبکه موبایل

3- بررسی  SIM900

 

4- دستورات AT command  

5- تنظیمات sms

6-  تنظیمات ماژول برای GPRS                                                                            

 

 

 

 

 


 
 
پروژه دماسنج هوشمند با ریموت کنترل از راه دور
 

این پروژه به سفارش حمید رضا دانشجوی برق-الکترونیک ساخته شده است:

 

مدار سمت راست کنترل از راه دور است و مدار سمت چپ دماسنج هوشمند.

اتصال usart این دو که همکنون با سیم به هم وصل شده را می توان به ماژول های RF سپورد. 

روش کار به این صورت است که با دکمه  تقسیم مقدار on را تعیین می کنید و با کلید ضرب  مقدار off را .

در این پروژه شما با موارد زیر به طور کامل آشنا می شوید.

usart

keypad

LCD

ADC

 

 


 
 
VIRTUL TERMINAL
 

این پروژه برای راهنمایی آقای جهانی از تهران تهیه شده که در آن روش کار با VIRTUL TERMINAL پروتئوس که در قسمت Virtual instruments mode  قرار دارد تهیه شده.

در این پروژه وقتی دکمه اجرا را می زنید از شما می خواهد که عددی را وارد کنید .

بعد از ورود عدد توسط کیبرد کامپیوتر، با زدن دکمه ی Enter  عدد وارد شده را به شما نشان می دهد.


 
 
دماسنج با سنسور دمای DS1621
 

این سنسور حدود دمایی از منفی 55 درجه تا مثبت 128 درجه سانتیگراد را به ما نشان می دهد .

در این پروژه سعی بر آن شد تا از میکروی متفاوتی از سری AT میکروکنترلرهای avr استفاده کنیم.

برنامه سورس و پروتئوس این برنامه به همراه آموزش کامل نحوه ی برنامه نویسی DS1621 در کدویژن و رجیسترهای مربوطه فقط 50 هزار تومان.